ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
01/02/2556 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม เป็น เทศบาลเมืองนครปฐม มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖