ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
02/06/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ เป็น เทศบาลตำบล วันที่มีผลใช้บังคับ 31 พ.ค.51