ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
15/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล แคมป์สน เป็น เทศบาลตำบล วันที่มีผลใช้บังคับ 18 ก.ค.51