ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
30/08/2556 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน เป็น เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน มีผลใชับังคับวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖