ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
27/10/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยม เป็น เทศบาลตำบลแม่ยม ประกาศมีผลบังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม 2552