ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
16/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านต๋อม เป็น เทศบาลตำบล วันที่มีผลใช้บังตับ 18 ก.ค. 51