ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
15/08/2555 เปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง ไปเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
15/08/2555 เปลี่ยนฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ เป็น เทศบาลตำบลพระเสด็จ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕