ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
04/02/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล จริม เป็น เทศบาลตำบลจริม มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551