ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
10/06/2556 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย เป็น เทศบาลตำบลหนองควาย มีผลใชับังคับวันที่ ๕ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๖