ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
27/10/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล สันผักหวาน เป็น เทศบาลตำบลสันผักหวาน ประกาศมีผลบังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม 2552