ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
16/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ถนนใหญ่ เป็น เทศบาลตำบล วันทีมีผลใช้บังคับ 24 ก.ค. 51