ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
29/06/2555 เปลี่ยนฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล เป็น เทศบาลตำบลป่าตาล มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕