ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
28/02/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล โนนน้ำเกลี้ยง เป็น เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2551