ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
10/03/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล นิคม เป็น เทศบาลตำบลนิคม มีผลบังคับใช้ วันที่ 11 มีนาคม 2551