ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
26/03/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ภูสิงห์ เป็น เทศบาลตำบลภูสิงห์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 27 มีนาคม 2551