ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
เปลี่ยนฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลซาง เป็น เทศบาลตำบลซาง มีผลใช้บังคับ 30 ก.ย. 54