ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
03/09/2556 จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เป็น เทศบาลตำบลสะอาด มีผลใชับังคับวันที่ ๖ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๖