ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
28/08/2550 เปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง ไปเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำพอง มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 สิงหาคม 2550
28/08/2550 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ลำน้ำพอง เป็น เทศบาลตำบลลำน้ำพอง มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 สิงหาคม 2550