ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
16/06/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเดื่อ เป็น เทศบาลตำบล วันที่มีผลใช้บังคับ 17 ก.ค.51