ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
10/03/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์กระสังข์ เป็น เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2551