ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
27/10/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสูง เป็น เทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศมีผลบังคับใช้ 27 ต.ค.52