ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
18/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล กระหวัน เป็น เทศบาลตำบลกระหวัน มีผลบังคับใช้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2551