ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
15/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล สิ เป็น เทศบาลตำบลสิ มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2551