ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
31/08/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ครบุรีใต้ เป็น เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับ วันที่ 31 สิงหาคม 2552