ชื่อหนังสือ : สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (ธันวาคม 2559)
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
URL : คลิกที่นี่
วัน / เดือน / ปี : 01/12/2559