ชื่อหนังสือ : สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 41 (ธันวาคม 2560)
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
URL : คลิกที่นี่
วัน / เดือน / ปี : 01/12/2560