ชื่อหนังสือ : สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 35 (มิถุนายน 2560)
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
URL : คลิกที่นี่
วัน / เดือน / ปี : 01/06/2560