ชื่อหนังสือ : สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 34 (พฤษภาคม 2560)
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
URL : คลิกที่นี่
วัน / เดือน / ปี : 01/05/2560