มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ

ชื่อหนังสือ : มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
ประเภทหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 104690