มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์

ชื่อหนังสือ : มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
ประเภทหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
จำนวนผู้เข้าชม : 105802