ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : ..
จำนวนผู้เข้าชม : 5826