ชื่อหนังสือ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 33530