ชื่อหนังสือ : การประเมินความเสี่ยง เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 16127