ชื่อหนังสือ : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 5302