ชื่อหนังสือ : รายงานผลการศึกษาข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Survey : LOS)
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 167146