ชื่อหนังสือ : ส่งเสริมไอที สู่ อปท. เพื่อบริการประชาชน
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : บทความเรื่องส่งเสริมไอที สู่ อปท. เพื่อบริการประชาชน จากนิตยสาร ELEADER ปีที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนกันยายน 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 188224