ชื่อหนังสือ : มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน
ประเภทหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : มาตรฐานแบบแปลนอาคารเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 152853