ชื่อหนังสือ : วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.
จำนวนผู้เข้าชม : 3538