ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสรรสวัสสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
รายละเอียดหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสรรสวัสสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 121607