ชื่อหนังสือ : กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)
จำนวนผู้เข้าชม : 1377