ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย "โครงการวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานด้านเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : โครงการความร่วมมือระหว่าง สถ. กับ UNICEF
จำนวนผู้เข้าชม : 30698