ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย "โครงการศึกษาวิจัยศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน"
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : โครงการความร่วมมือระหว่าง สถ. กับ UNICEF
จำนวนผู้เข้าชม : 1366