ชื่อหนังสือ : คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.เพื่อให้ประชาชนทราบถึง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ๒.เพื่อให้ประชาชนทราบถึง วิธีการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนัก และมีความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ๔.เพื่อให้ประชาชนเห็นความจำเป็น และความสำคัญในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 77635