กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2551 - สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ชื่อหนังสือ : กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2551 - สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : หนังสือสั่งการข้อหารือเกี่ยวกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวนผู้เข้าชม : 214868