คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.

ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
จำนวนผู้เข้าชม : 3717