คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual)

ชื่อหนังสือ : คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual)
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual)
จำนวนผู้เข้าชม : 711