ชื่อหนังสือ : ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างเพียงพอด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
รายละเอียดหนังสือ : แนวคิดและวิธีการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนผู้เข้าชม : 7773