สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการครูถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหนังสือ : สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการครูถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการครูถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 297