ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : ...
จำนวนผู้เข้าชม : 251805