เขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


เขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำวันที่ 05/10/2565 เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

เขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปี 2556 มท 0802.2/ว4 13/02/2556 13/02/2556
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธการ เงื่อนไขและระยเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 มท 0802.3/ว417 11/02/2556 12/02/2556
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธการ เงื่อนไขและระยเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 มท 0802.3/ว16 11/02/2556 12/02/2556
การชะลอโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0810.3/ว364 06/02/2556 06/02/2556
อนุมัติดำเนินโครงการ และแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มท 0810.3/ว129 16/01/2556 17/01/2556
สถานที่ตั้งของหน่วยงานประจำในพื้นที่ และสถานที่ทำงานส่วนกลาง ของ ศอ.บต. มท 0801.1/183 18/06/2555 18/06/2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 03/05/2555 03/05/2555
พระราชบัญญัติ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 11/04/2555 11/04/2555
การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ 13/12/2554 23/01/2555
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ 13/12/2554 23/01/2555
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน 13/12/2554 23/01/2555
first previous ข้อมูลที่ 1 - 11 จาก 11 next last